Üniversitemizden GörünümGenel Bilgiler

Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. İç Mimarlık Bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılmaktadır.

Öğretim Dili

Çankaya Üniversitesi'nin öğretim dili Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu hariç İngilizce'dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Akademik Programlar

Çankaya Üniversitesi'nde 20 bölüme sahip 5 fakülte, 23 yüksek lisans ve 8 doktora programına sahip 2 enstitü, 3 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Akademik Yıl 

Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik olarak düzenlenmiştir.

Yaz Öğrenimi 

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup, yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. "Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile (Hazırlık Sınıfı hariç) Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu yerleşen öğrencilere tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programı uygulayan yükseköğretim kurumları ve kurum içindeki bölümlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık Sınıfına, Ön Lisans Programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans Programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için ayrıldığı bölümde bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde ÖSYS  burslusu olarak kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üniversite içi yatay geçiş yaptıklarında bursları kesilmemektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

Burslar için tıklayınız.

Üniversitemizden Görünüm

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler.

Öğrenim Ücretleri

Kısmi Zamanlı Çalışma

Çankaya Üniversitesi'nin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve spor salonları ile benzeri yerlerde öğrencilerin kısmi süreli olarak görevlendirilmeleri mümkün olmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi’nin 5.maddesi b fıkrasına göre yapılmaktadır.

Mali ve Sosyal Yardım 

Çankaya Üniversitesi'nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olanlara yapılan karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardım ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi'nin 5. maddesi a fıkrasına göre yürütülmektedir.

Sağlık

Donanımlı Sağlık Merkezi, uzman doktorlar, uzman psikolog ve hemşireleriyle tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere hizmet vermektedir.

Öğrenci Değişimi

Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında aktif bir şekilde öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Üniversitemizdeki Erasmus Programı uygulamaları ve anlaşmalı olduğumuz üniversiteler hakkında bilgiye http://erasmus.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilinir.

Etkinlikler

Çankaya Üniversite'sinde çeşitli alanlarda etkinliklerini sürdüren pek çok öğrenci topluluğu vardır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde, geleneksel "Makarna Günü" etkinlikleri düzenlenmektedir.

Yönetmeliklerimizden Bazı Bilgiler

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ara, dönem sonu ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Her dönem en az bir ara sınav yapılır. Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevler ve derse devam durumu göz önünde tutularak, yönetmeliklerde belirtilen karşılıklardan az olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından harf notu olarak belirlenir. Bütünleme sınavı, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları derslerden girebilecekleri sınavlar olup o dersin dönem sonu sınav notu yerine geçmektedir.

Üniversitemizden GörünümŞeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri 

Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden, bir yarıyıl sonunda normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için, son sınıf hariç en az üç ders ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl  yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Kayıt Yenileme 

Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Öğrenci Danışmanlığı 

Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur.

Devam Zorunluluğu 

Öğrencilerin, derslerin kuramsal kısmının en az %70'ine, uygulamalı kısmının ise en az %80'ine devam etme zorunluluğu vardır. Hastalık, tutukluluk, ailevi ve benzeri haklı, geçerli nedenlerle oluşan süreler, belgelenmesi koşuluyla devamsızlıktan sayılmaz.

Öğrenci İzinleri ve Sağlık Raporları

İzin isteklerinin dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul/İngilizce hazırlık sınıfı müdürlüğüne yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konmaz. Hazırlık Sınıfı ve Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarda toplam en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında da en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.
Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile "Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'nce kabul edilen raporlar geçerlidir. Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Öğrencilerin, aldıkları raporları, raporun bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne teslim etmeleri gerekir. Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder.

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları İçin Tıklayınız

Mezunlarımız